FanPost

Tuomo Ruutu Interview - YLE Finland

 

Finnish TV station YLE posted an interview with Tuomo Ruutu on their website today.  I know there are many folks reading here who are from Finland or speak Finnish; I'd be most grateful to anyone who can provide a translation.  The summary text follows but there's also an audio interview.  The text seems to talk rather generically about his return here (where he and his fellow Finns are much appreciated) and goals for the season and for Vancouver, but the video interview appears to be a little more in depth.  Thanks in advance!


Link:

Tuomo Ruutu Interview - YLE - 09/02/2009

Tuomo Ruutu lähtee NHL-kauteen matsi kerrallaan

Tuomo Ruudun kausi NHL-joukkue Carolina Hurricanesissa käynnistyy pian. Ruudun kanssa Carolinan riveissä kiekkoilevat myös Jussi Jokinen ja Joni Pitkänen. Paitsi NHL-kausi, myös Vancouverin talviolympialaiset ovat ensi kauden tavoitteita, jotka Ruutu tosin mieluiten pitää itsellään.

Suomalaispelaajat ovat nuorimman Ruudun mukaan Carolinassa hyvässä huudossa. Ruutu itse teki kesällä hyvän jatkosopimuksen, joka pitää hänet seurassa seuraavat kolme vuotta.

- Kyllä meitä arvostetaan. Aiemmin on ollut Hartford Whalersin ja Carolinan historian aikana kaksi suomalaispelaajaa ja tällä hetkellä on kolme suomalaispelaajaa joukkueessa, niin kyllä ne näköjään arvostaa, Ruutu miettii.

NHL-kauden lisäksi edessä häämöttää olympiatalvi. Tulevan kauden tavoitteet Tuomo Ruutu pitää kuitenkin mieluiten omana tietonaan.

- Kyllähän sitä tietynlaisia tavoitteita itselleen tekee, mutta yleensä tykkään pitää ne oman pään sisällä. Sen mä oon huomannut, että parhaiten tavoitteet toteutuu silloin, kun on 82 matsia, että on joka matsissa mukana niin, että sen hetkinen tavoite on se yksi matsi, sanoo Ruutu.

Olympiakisojen tavoitteista ei vielä puhuta, mutta kisat toki kiinnostavat 26-vuotiasta Ruutua.

- Kyllähän ne sytyttää. Jäi mulla hampaankoloon, kun viime kisoihin en päässyt, kun pari viikkoa niitä ennen loukkaannuin. Se oli semmoinen pommi itselleni, ja nyt kun kisat on vielä Vancouverissa, ja parhaat pelaajat mukana niin ei sen parempaa paikkaa olekaan, Ruutu pohtii.

YLE

 

 X
Log In Sign Up

forgot?
Log In Sign Up

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior users will need to choose a permanent username, along with a new password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

I already have a Vox Media account!

Verify Vox Media account

Please login to your Vox Media account. This account will be linked to your previously existing Eater account.

Please choose a new SB Nation username and password

As part of the new SB Nation launch, prior MT authors will need to choose a new username and password.

Your username will be used to login to SB Nation going forward.

Forgot password?

We'll email you a reset link.

If you signed up using a 3rd party account like Facebook or Twitter, please login with it instead.

Forgot password?

Try another email?

Almost done,

By becoming a registered user, you are also agreeing to our Terms and confirming that you have read our Privacy Policy.

Join Canes Country

You must be a member of Canes Country to participate.

We have our own Community Guidelines at Canes Country. You should read them.

Join Canes Country

You must be a member of Canes Country to participate.

We have our own Community Guidelines at Canes Country. You should read them.

Spinner.vc97ec6e

Authenticating

Great!

Choose an available username to complete sign up.

In order to provide our users with a better overall experience, we ask for more information from Facebook when using it to login so that we can learn more about our audience and provide you with the best possible experience. We do not store specific user data and the sharing of it is not required to login with Facebook.

tracking_pixel_9355_tracker